Andrzej Fader FaderProduction

• nagranie • montaż • recording • edited

A man looks and a camera sees, 

so there is no message, which does not convey a certain vision of the world, there is no camera path without any significance.

Człowiek patrzy a kamera widzi,

 nie ma więc przekazu, który nie niósłby w sobie pewnej wizji świata, nie ma ustawienia kamery, które jest  bez znaczenia.